തകതിമിതോം തകതിമിതോം thakathimithom thakathimithom malayalam lyrics

ഗാനം :തകതിമിതോം തകതിമിതോം ചിത്രം : ആര്യ  ആലാപനം : ജാസ്സി ഗിഫ്റ്റ്  തകതിമിതോം തകതിമിതോം തരികിട തരികിട തകതിമിതോം ചില് ചില് തുള്ളും വയസ്സിനു തകതിമിതോം  …

Read more

ഫീൽ മൈ ലവ് feel my love malayalam lyrics

  ഗാനം :ഫീൽ മൈ ലവ്  ചിത്രം : ആര്യ  ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ് ഫീൽ മൈ ലവ്  എൻ പ്രേമത്തിൽ കോപം കാണും ,പ്രേമത്തിൽ …

Read more

ഏതോ പ്രിയരാഗം etho priyaraagam malayalam lyrics

  ഗാനം :ഏതോ പ്രിയരാഗം  ചിത്രം : ആര്യ  ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ  ഏതോ പ്രിയരാഗം മൂളി ഞാൻ..നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ഈണം അതിൻ ശ്രുതിയായ് തീർത്തു …

Read more

”
GO