ശ്രീ രാഗമോ തേടുന്നു നീ | Sreeragamo song Lyrics

SongSree ragamo
Movie NamePavithram
MusicianSharath
LyricistONV Kurup
Year1994
SingeKJ Yesudas

ശ്രീ രാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊൻ തന്തിയിൽ
സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ
നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി
നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി
എന്മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായ്

ശ്രീ രാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊന്ന് തന്തിയിൽ

ധനിധപ മപധനിധപ മഗരിക മപധനിസ
മഗരി ഗ്പാമാധ സരിഗമപ നിസാഗരിപമപധ പക്കലാ

സരിഗമപ ധനിധപധ
ധാരികരിനീ നിതാമഗരി
സരിഗമ റിഗമപ
ഗമപധ മപധനി
ഗാരി നിധ സാനി നിധ ഥാപ്പ
ഗാരി നിധ സാനി നിധ ഥാപ്പ
ഗാരി നിധ സനി നിധ
സരിഗമപ ധനിധപധ
ധാരികരിനീ നിതാമഗരി
റിഗ്ഗപമായി സരിഗമപ നിസാഗരിപമപദാ പക്കലാ

പ്ലാവില പൊൻ തളികയിൽ പാല്പായസ ചോറുണ്ണുവാൻ
പിന്നെയും പുംപൈതലായി കൊതിതുള്ളി നിൽക്കുവതെന്തിനോ
ചെങ്കദളി കൂമ്പിൽ ചെറു തുമ്പിയായി തേനുണ്ണുവാൻ
കാറ്റിനോട് കെഞ്ചി ഒരു നാട്‌ മാങ്കനി വീഴ്ത്തുവാൻ
ഇനിയുമീ തൊടികളിൽ കളിയാടാൻ മോഹം

ശ്രീ രാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊന്ന് തന്തിയിൽ

aa aaaa aaaaaaa aaaaa
aaaaa aaaaaaa

കോവിലിൽ പുലർവേളയിൽ ജയദേവ ഗീതാലാപനം
കേവലനന്ദാമൃത തിരയാഴിയിൽ നീരാടി നാം
പുത്തിലഞ്ഞി ചോട്ടിൽ മലർ മുത്ത് കോർക്കാൻ പോകാം
ആന കേറാ മേട്ടിൽ ഇനി ആയിര തിരികൊളുത്താം
ഇനിയുമീ കഥകളിൽ ഇളവേൽകാൻ മോഹം

ശ്രീ രാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊൻ തന്തിയിൽ
സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ
നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി
നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി
എന്മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായ്

MANGLISH

Sree raagamo thaedunnu nee ee veenathan ponthanthiyil
snehardhramam etho padham thaedunnu naam ee nammalil
nin mounamo poomaanamai
nin raagamo bhoopaalamai
enmunnil nee pularkanyayai

Sree raagamo thaedunnu nee ee veenathan ponthanthiyil

dhanidhapa mapadhanidhapa magariga mapadhanisa
magari gapamadha sarigamapa nisagaripamapadha pakkala

sarigamapa dhanidhapadha
dharigarinee nithamagari
sarigama rigamapa
gamapadha mapadhani
gari nidha sani nidha dhapa
gari nidha sani nidha dhapa
gari nidha sani nidha
sarigamapa dhanidhapadha
dharigarinee nithamagari
rigapamadha sarigamapa nisagaripamapadha pakkala

plavila ponthaligayil paalpayasa chorunnuvan
pinaeyum pumpaithalai kothithulli nilkuvathenthino
chengadhali koobil cheru thumbiyai thaenunnuvan
kaatinodu kenji oru naatu mangani veezhthuvan
iniyumee thodigalil kaliyadan moham

Sree raagamo thaedunnu nee ee veenathan ponthanthiyil

aa aaaa aaaaaaa aaaaa
aaaaa aaaaaaa

kovilil pularvelayil jeyadeva geethalapanam
kevalanandhamritha thirayazhiyil neeradi naam
puthilanji chottil malar muthu korkan pokam
aana kaera metil ini ayira thirikolutham
iniyumee kathagalil ilavelkan moham

Sree raagamo thaedunnu nee ee veenathan ponthanthiyil
snehardhramam etho padham thaedunnu naam ee nammalil
nin mounamo poomaanamai
nin raagamo bhoopaalamai
enmunnil nee pularkanyaya

 

 
 
 
 

i

Leave a Comment