പുൽക്കൊടിയിൽ pulkodiyil malayalam lyrics

 

ഗാനം :പുൽക്കൊടിയിൽ

ചിത്രം : ടേക്ക് ഓഫ് 

രചന :റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

ആലാപനം :ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ്

മേരേ മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല 

മേരേ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗല മൗല മൗല മൗല 

മേരെ മൗല……….

പുൽക്കൊടിയിൽ.. തൂമണി.. തൂമണീ

തൂമണിപോൽ പുഞ്ചിരി നിൻ ചിരീ

വീണലിയാതെ.. മാഞ്ഞൊഴിയാതെ..

നീ.. മറയാതെ..

പ്രിയമോടിതു ഞാൻ കരതാരിൽ

കരുതീ എരിയും.. മരുഭൂവിൽ

പല പാതകൾ താണ്ടുകയല്ലേ..

മെല്ലെ മെല്ലെ…………….

ഒരു കാറ്റിലുമായ്.. കലരാതെ

ഒരു വീർപ്പിലും ആർത്തുലയാതെ

കരളേ കുളിരായ കിനാവേ.. നോവേ തേനേ………

തൂമഞ്ഞേ മായല്ലേ…. പാഴ്മണ്ണിൽ വീഴല്ലേ…..

ആകാശം കാണല്ലേ…. ആരോടും മിണ്ടല്ലേ…

തൂമഞ്ഞേ മായല്ലേ…. പാഴ്മണ്ണിൽ വീഴല്ലേ…..

ആകാശം കാണല്ലേ…. ആരോടും മിണ്ടല്ലേ…

മണൽക്കാട്ടിലേതോ സാന്ധ്യ നിലാവിൽ

കടൽക്കാറ്റു വീശും ഏകാന്തരാവിൽ

കിനാത്തോണി നീങ്ങും മൂകമായ് ദൂരെ..

വിളിക്കുന്നു തീരം ചിലമ്പൊച്ചപോലെ

അരികിലരികിൽ ചേർന്നണയാൻ

ഇരുമനസ്സും.. കുളിരണിയേ…….

ഇനിയുമൊരു പൊൻപുലരിയിതിൽ….

ശലഭമായ് ഉണരാ…….ൻ

ചേരുവാൻ ചായുവാൻ ആളുവാൻ

നിസഗമഗാ……….

മേരേ മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല മൗല 

മേരേ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗലാ മൗല മൗല മൗല മൗല 

തൂമഞ്ഞേ മായല്ലേ പാഴ്മണ്ണിൽ വീഴല്ലേ

ആകാശം കാണല്ലേ ആരോടും മിണ്ടല്ലേ 

തൂമഞ്ഞേ മായല്ലേ പാഴ്മണ്ണിൽ വീഴല്ലേ

ആകാശം കാണല്ലേ ആരോടും മിണ്ടല്ലേ 

Leave a Comment