ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടെട chendaykkoru kolundeda malayalam lyrics

 ഗാനം : ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടെട

ചിത്രം : മനസ്സിനക്കരെ 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രൻ , എം ജി ശ്രീകുമാർ 

ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടട മണ്ടയ്ക്കൊരു കൊട്ടുണ്ടട

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി താളം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

തട്ടിന്നൊരു മുട്ടുണ്ടെടി വെട്ടിന്നൊരു തടയുണ്ടത് 

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി പാഠം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

മച്ചിന്നൊരു കൊച്ച്,കൊച്ചിന്നൊരു ചക്ക്

ചക്കേലിനി ചക്കെന്തിനി ചട്ടപ്പടിയേ

ആനയ്ക്കൊരു കൂന് പൂനയ്ക്കൊരു വാല്

വാലേപ്പിടി കൊമ്പേപ്പിടിയാറ്റിൽക്കള കുട്ടാ 

ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടട മണ്ടയ്ക്കൊരു കൊട്ടുണ്ടട

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി താളം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

തട്ടിന്നൊരു മുട്ടുണ്ടെടി വെട്ടിന്നൊരു തടയുണ്ടത് 

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി പാഠം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

തെക്കുള്ളൊരു പൂരത്തിന് തെയ്യം തിറ തിത്തൈ

കൊട്ടുണ്ടട കുഴലുണ്ടട മാക്കാനേ

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

പട്ടിൻ കുട പാണത്തുടി യമ്മൻകുടമുണ്ടേ

ചുറ്റിക്കളി ചൂളിപ്പിടി വേണ്ടായേ

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

തന്തക്കിളിയാണേ കുഞ്ഞിക്കിളിവാവേ 

കയ്യേപ്പിടി കാലേപ്പിടി വയ്യായേ…………………..

മണ്ടക്കിടി കൊണ്ടാൽ മണ്ടുന്നതു പോലെ

അന്തിക്കിതു മോന്താനൊരു പോക്കില്ലേ

കെട്ടിപ്പിടി കള്ളാ ,കുട്ടിക്കളിയല്ലേ

കെട്ടിപ്പിടി കള്ളാ കുട്ടിക്കളിയല്ലേ

അക്കിടിയുടെ മറിമായം 

ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടട മണ്ടയ്ക്കൊരു കൊട്ടുണ്ടട

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി താളം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

തക്കിട തട്ടിന്നൊരു മുട്ടുണ്ടെടി വെട്ടിന്നൊരു തടയുണ്ടത് 

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി പാഠം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

മാനത്തൊരു മേഘത്തിനു മണ്ടാൻ കഴിയാതെ

മട്ടിപ്പശയൊട്ടിച്ചവനാരാൺ ഡാ

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

തിന്തക്കിട തിത്താം തക്കിട തിത്താം

തങ്കത്തരി കണ്ടിട്ടൊരു പണ്ടം പണിയാതെ

തിങ്കൾക്കല തീണ്ടുന്നവരാൺ ഡാ

തിന്തക്കിട തിത്താം  ആഹാ തക്കിട തിത്താം

തിന്തക്കിട തിത്താം ഓഹോ  തക്കിട തിത്താം

താലിക്കൊരു തട്ടാൻ മിന്നിക്കണതാണേ

ചെല്ലച്ചെറു പക്ഷിക്കൊരു കല്യാണം

ഏഹേ ഹേ ഹേ പട്ടിൻ കുട വേണം പീലികുട വേണം

അവിടോട്ടൊന്നെത്താനൊരു ഫ്രീ പാസ്സും

കെട്ടിപ്പിടി കള്ളാ കുട്ടിക്കളിയല്ലേ

കെട്ടിപ്പിടി കള്ളാ കുട്ടിക്കളിയല്ലേ

അക്കിടിയുടെ പൊടിപൂരം 

ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടട മണ്ടയ്ക്കൊരു കൊട്ടുണ്ടട

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി താളം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

തട്ടിന്നൊരു മുട്ടുണ്ടെടി വെട്ടിന്നൊരു തടയുണ്ടത് 

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി പാഠം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

മച്ചിന്നൊരു കൊച്ച്,കൊച്ചിന്നൊരു ചക്ക്

ചക്കേലിനി ചക്കെന്തിനി ചട്ടപ്പടിയേ

ആനയ്ക്കൊരു കൂന് പൂനയ്ക്കൊരു വാല്

വാലേപ്പിടി കൊമ്പേപ്പിടിയാറ്റിൽക്കള കുട്ടാ 

ചെണ്ടയ്ക്കൊരു കോലുണ്ടട മണ്ടയ്ക്കൊരു കൊട്ടുണ്ടട

ചൊല്ലിപ്പഠി തല്ലിപ്പഠി താളം

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട

തിന്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്തക്കിട തിത്താം

Leave a Comment