ശ്യാമമേഘമേ syamameghame malayalam lyrics

 

ഗാനം : ശ്യാമമേഘമേ

ചിത്രം : ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ

രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര

ശ്യാമമേഘമേ… ശ്യാമമേഘമേ…

കടലിലോ കരയിലോ തിരയുവതാരെ

മഴയുടെ കുടവുമായ് അലയുന്നു ദൂരെ

വിജനമീ ഗഗനമാം തിരുവഴിയിലൂടെ

ശ്യാമമേഘമേ.. ശ്യാമമേഘമേ..

സൂര്യനും മൗനം ആഴിയും മൗനം

ഈറൻ മുകിലേ നീയാരോ

രാവിനു വേണോ പകലിനു വേണോ

മൂകാംബരമോ നിൻ തോഴി

നിറമാറിടം ചുരന്നൂ നിലാവ് പോലവേ

ചിരതാരകൾ പിടഞ്ഞൂ  മിഴിനീരു വാർന്നപ്പോൾ

ഇടനെഞ്ചു നീറി മെല്ലെ അലമാലതന്നിലായ്

ആരൊഴുക്കിപോൽ …

ശ്യാമമേഘമേ.. ശ്യാമമേഘമേ..

കാറ്റല കണ്ടോ മാമല കണ്ടോ

ദൂരെ മായും നിൻ തോണീ

ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടോ മറവിയിൽ ഉണ്ടോ

ഒരു താരാട്ടിൻ പൊൻപീലി

തിരയാനിടങ്ങൾ തീർന്നു കിനാവു മായവേ

വഴിദീപവും പൊലിഞ്ഞു നിഴലാടി വീഴവേ

പടിവാതിലൊന്നു ചാരി വെറും അശ്രുധാരയായ്

പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ

ശ്യാമമേഘമേ.. ശ്യാമമേഘമേ..

കടലിലോ കരയിലോ തിരയുവതാരെ

മഴയുടെ കുടവുമായി അലയുന്നു ദൂരെ

വിജനമീ ഗഗനമാം തിരുവഴിയിലൂടെ

Leave a Comment