പതിനാലാം രാവിന്റെ pathinaalaam raavinte malayalam lyrics

 


ഗാനം : പതിനാലാം രാവിന്റെ

ചിത്രം : ഷാർജ ടു ഷാർജ  

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ 

ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം

ബിൻ മുഹമ്മദ് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിഫീ ജാസിം ഖാലിം 

അൽ മുബാറക് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം

ബിൻ മുഹമ്മദ് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിഫീ ജാസിം ഖാലിം 

അൽ മുബാറക് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

പതിനാലാം രാവിന്റെ പിറ പോലെ വന്നല്ലോ

പനിനീരിൻ കടവത്ത് കുടമുല്ല പൂത്തല്ലോ

മണിമുത്തും പൊന്നിന്റെ ഉടവാളും ഉണ്ടല്ലോ

മരുഭൂവിൽ നിന്നല്ലോ സുൽത്താനും വന്നല്ലോ

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം

ബിൻ മുഹമ്മദ് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിഫീ ജാസിം ഖാലിം 

അൽ മുബാറക് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

മൈലാഞ്ചിപൂംകൈയ്യുകള്  മയ്യെഴുതാൻ വന്നല്ലോ

മന്ദാരപ്പൂച്ചുണ്ടുകളിൽ വെണ്ണിലാവു തെളിഞ്ഞല്ലോ

മൈലാഞ്ചിപൂംകൈയ്യുകള്  മയ്യെഴുതാൻ വന്നല്ലോ

മന്ദാരപ്പൂച്ചുണ്ടുകളിൽ വെണ്ണിലാവു തെളിഞ്ഞല്ലോ

പൂങ്കനവിൽ പൂങ്കിനാവിൻ പൂമണിമെത്ത വിരിച്ചു തായോ

ചന്ദിരനേ ചന്ദിരനേ ചന്ദനച്ചാറു കുഴച്ചു തായോ

ചന്ദിരനേ…………………………….

അസലാം അലേയ്ക്കും അസലാം അലേയ്ക്കും

വഃഅലൈക്കും അസലാം വഃഅലൈക്കും അസലാം

പതിനാലാം രാവിന്റെ പിറ പോലെ വന്നല്ലോ

പനിനീരിൻ കടവത്ത് കുടമുല്ല പൂത്തല്ലോ

മണിമുത്തും പൊന്നിന്റെ ഉടവാളും ഉണ്ടല്ലോ

മരുഭൂവിൽ നിന്നല്ലോ സുൽത്താനും വന്നല്ലോ

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം

ബിൻ മുഹമ്മദ് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിഫീ ജാസിം ഖാലിം 

അൽ മുബാറക് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

നിസ്ക്കാരപ്പൊൻ മുദ്രയില് കെസ്സു പാട്ടിൻ ശീലുണ്ട്

നെഞ്ചിൻ നെഞ്ചിൻ ഇടനെഞ്ചിൽ 

ഒരു കുഞ്ഞുനോവുമിരിപ്പുണ്ടേ 

നിസ്ക്കാരപ്പൊൻ മുദ്രയില് കെസ്സു പാട്ടിൻ ശീലുണ്ട്

നെഞ്ചിൻ നെഞ്ചിൻ ഇടനെഞ്ചിൽ 

ഒരു കുഞ്ഞുനോവുമിരിപ്പുണ്ടേ 

നൊമ്പരത്തിൻ വെന്തു വെന്തു ഉമ്മയും നോമ്പു പിടിക്കണുണ്ടേ

താരകളേ താരകളേ താരാട്ടു തൊട്ടിൽ  വിരിച്ചു തായോ

താരകളേ……………………………………

അസലാം അലേയ്ക്കു അസലാം അലേയ്ക്കു

അസലാം അലേയ്ക്കും അസലാം അലേയ്ക്കും

വഃഅലൈക്കും അസലാം വഃഅലൈക്കും അസലാം

പതിനാലാം രാവിന്റെ പിറ പോലെ വന്നല്ലോ

പനിനീരിൻ കടവത്ത് കുടമുല്ല പൂത്തല്ലോ

മണിമുത്തും പൊന്നിന്റെ ഉടവാളും ഉണ്ടല്ലോ

മരുഭൂവിൽ നിന്നല്ലോ സുൽത്താനും വന്നല്ലോ

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

മുല്ലപ്പൂവിൻ ചേലൊത്ത വെള്ളപ്പഞ്ഞി കുപ്പായം

വെള്ളിച്ചില്ലക്കിണ്ണത്തിൻ മിന്നും പൊന്നിൻ നാണ്യങ്ങൾ 

ദിൽ ദിൽ സലാം സലാം

ബിൻ മുഹമ്മദ് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

ദിൽ ദിഫീ ജാസിം ഖാലിം 

അൽ മുബാറക് സലാം സലാം

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ 

യാ ഹല്ല യാ‍ ഹല്ല യാ ഹല്ല യാ ഹല്ല 

Leave a Comment