ചന്ദനമുകിലേ chandhana mukile malayalam lyrics

 

ഗാനം :ചന്ദനമുകിലേ

ചിത്രം :വെള്ളി നക്ഷത്രം 

രചന: എസ് രമേശൻ നായർ 

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര 

ചന്ദനമുകിലേ…………………….

ചന്ദനമുകിലേ………………….

ചന്ദനമുകിലേ ചന്ദനമുകിലേ

കണ്ണനെ നീ കണ്ടോ…. ആ

കുഴൽ വിളി നീ കേട്ടോ……..

ഞാനൊരു പാവം ഗോപികയല്ലേ

മോഹിച്ചു പോയില്ലേ ഞാൻ മോഹിച്ചു പോയില്ലേ

ചന്ദനമുകിലേ…………………….

ചന്ദനമുകിലേ………………….

സ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന 

സസ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന

ഓരോ ജന്മം അറിയാതെൻ നെഞ്ചിലവൻ

തോരാത്ത പാൽമഴയായ്

ഓരോ രാവു പൊതിയുമ്പോൾ എന്നിലവൻ

പൂമൂടും  മധുചന്ദ്രനായ്

എവിടെ……….. എവിടെ………….. പറയൂ……….  മുകിലേ…….

എന്നാത്മാവ് തേടുന്ന കണ്ണൻ

സ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന 

സസ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന

ചന്ദനമുകിലേ…………………….

ചന്ദനമുകിലേ………………….

നീലതാമരകൾ എല്ലാം മാമിഴികൾ

കായാമ്പൂ മെയ്യഴകാ…യ്

മാനം പൂത്ത മഴ നാളിൽ നമ്മളതിൽ

തൂവെള്ളി താരകളാ….യ്

എവിടെ………… എവിടേ……… പറയൂ……… മുകിലേ……….

എൻ ജീവന്റെ കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ 

സ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന 

സസ സനനനന ന സനനനന ന സനനനന

ചന്ദനമുകിലേ ചന്ദനമുകിലേ

കണ്ണനെ നീ കണ്ടോ…. ആ

കുഴൽ വിളി നീ കേട്ടോ……..

ഞാനൊരു പാവം ഗോപികയല്ലേ

മോഹിച്ചു പോയില്ലേ ഞാൻ മോഹിച്ചു പോയില്ലേ

ചന്ദനമുകിലേ…………………….

ചന്ദനമുകിലേ………………….

Leave a Comment