ഉയരാൻ പടരാൻ uyaraan padaraan malayalam lyrics

 

ഗാനം :ഉയരാൻ പടരാൻ

ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി

രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ

ആലാപനം : നിതിൻ പി കെ

ഉയരാൻ പടരാൻ മഴവിൽച്ചിറകിൽ പാറുവാൻ

എരിതീ കനലിൻ നടുവിൽ നിന്നുയിർക്കൊണ്ടു ഞാൻ

കാലത്തെ മാറ്റുന്ന കാറ്റാണു ഞാൻ

ഞൊടിതോറും വളരുന്നൊരൊളിയാണു ഞാൻ

പുതുചിന്തക്കുയിരേകും മണ്ണാണു ഞാൻ

നിറവിനുറവയാണു ഞാൻ …

കാലത്തെ മാറ്റുന്ന കാറ്റാണു ഞാൻ

ഞൊടിതോറും വളരുന്നൊരൊളിയാണ് ഞാൻ

പുതുചിന്തക്കുയിരേകും മണ്ണാണു ഞാൻ

നിറവിനുറവയാണു ഞാൻ

ഉയരാൻ പടരാൻ മഴവിൽച്ചിറകിൽ പാറുവാൻ

എരിതീ കനലിൻ നടുവിൽ നിന്നുയിർക്കൊണ്ടു ഞാൻ

കാലത്തെ മാറ്റുന്ന കാറ്റാണു ഞാൻ

ഞൊടിതോറും വളരുന്നൊരൊളിയാണു ഞാൻ

പുതുചിന്തക്കുയിരേകും മണ്ണാണു ഞാൻ

നിറവിനുറവയാണു ഞാൻ …

കാലത്തെ മാറ്റുന്ന കാറ്റാണു ഞാൻ

ഞൊടിതോറും വളരുന്നൊരൊളിയാണ് ഞാൻ

പുതുചിന്തക്കുയിരേകും മണ്ണാണു ഞാൻ

നിറവിനുറവയാണു ഞാൻ

Leave a Comment