കസവിന്റെയ്  തട്ടമിട്ട് | kasavinte thattamittu lyrics

കസവിന്റെയ്  തട്ടമിട്ട് വെള്ളി അരഞ്ഞാണമിട്ടു പൊന്നിന്റെ കൊലുസുമിട്ടൊരു  മൊഞ്ചത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി     ഇവളുടെ മുന്നും പിന്നും കണ്ടു കൊതിച്ചവർ …

Read more

”
GO